فيزيك يعني زندگي

**** به نام زيباترين زيباي عالم*****

 

موضوع ازمايش:

مطالعه اصطكاك روي سطوح افقي و شيب دار

 هدف :

تعيين  ضريب اصطكاك ايستائي و جنبشي ودر سطوح شيبدار

مقدمه:

براي حركت اجسام روي سطوح معمولي به نيرويي نياز است ودر صورتي كه اين نيرو كافي نباشد جسم حركت نميكند.در اين حالت نيروي كه از طرف سطح به جسم وارد ميشود (نه نيروي قائم بر سطح كه با Nنمايش ميدهند )نيروي است كه در مقابل حركت جسم مقاومت ميكند اين نيروي مقاوم را نيروي اصطكاك  ميگويند.

نحوه ازمايش:

ضريب اصطكاك ايستائي:

در ابتدا وسايل آزمايش رابطور كامل آماده ميكنيم وروي ميز آزمايش ميچينيم بعد دستگاه آزمايش را تنظيم ميكنيم .در مرحله بعد كفه را به سر تنابي كه به قلاب مكعبي كه روي شيشه دستگاه قرار گرفته ميبنديم  قلاب مكعبي را روي شيشه تنظيم ميكنيم طوري كه به ديواره شيشه بچسبد بعد وزنه هاي قلاب را مياوريم ودر داخل كفه قرار ميدهيم بعد ترازو را مياوريم و وزنه ها را اندازه ميكيريم كه ميشود 93پس از ان ابتدا وزنه 10گرمي را قرار ميدهيم اگر جعبه مكعبي شروع به حركت كرد نيروي Nميشود 10ولي اگر جسم حركت نكرد دوباره وزنه هاي ديگري را امتحان ميكنيم كه اگر با يكي از وزنه هاي آزمايش جعبه مكعبي شروع به حركت كردبطوري كه كمي اصطكاك داشته باشد يعني كمي حركت كند نه بيشتر از 5سانتي متردر اين هنگام  نيروي Nرا ثبت ميكنيم بعد با فرمول ضريب اصطكاك ايستائي را بدست مياوريم

  f=µN←20=93µ← 215/.= µ

 

ضريب اصطكاك جنبشي:

خوب در اين آزمايش دستگاه را آماده كرده وكفه ره به تناب ابريشمي كه به جعبه مكعبي متصل است متصل ميكنيم سپس دستگاه وارد كننده مخصوص ازمايش را به دستگاه شيشه اي متصل ميكنيم بعد وزنه 15گرمي را برداشته و داخل كفه قرار ميدهيم بطوري كه در هنگام گذاشتن وزنه داخل كفه دكمه ايجاد كننده ويبره را  فشار ميدهيم اگر جعبه مكعبي شروع به حركت كرد وهمچنان به حركت خود ادامه داد ميايم با وزنه كم تري انجام مييم اگر با اين هم حركت كرد اين وزن مورد نظر ماست  و اگر حركت نكرد وزنه بيشتري قرار ميدهيم در كفه تا جعبه مكعبي بعد ازوارد كردن ويبره به حركت خود ادامه دهد تاجائي كه بيفتد زمين  بعد با وزن بد ست آمده و نيرو ضريب اصطكاك جنبشي را بدست مياوريم ./236=µ

  مشاهده ميشود كه ضريب اصطكاك جنبشي از ايستائي بيشتر است

 

ضريب اصطكاك روي سطح شيب دار :

اصطكاك ايستائي :

بعداز اماده كردن وسايل.آمايش ابتدا كفه را به انتهاي نخ ابريشمي ميبنديم بعد جبعه مكعبي را تنظيم ميكنيم و سطح شيشه اي را آرام آرام بالا ميبريم  تا زماني كه جعبه مكعبي كمي شروع به حركت كرد بالابردن را متوقف ميكنيم در انتهاي سطح شيشه اي نگاه ميكنيم ببينيم چند درجه است و ثبت ميكنيم

 tan27=./5=µ

اصطكاك جنبشي :

دستگاه را آماده كرده سپس با بالابردن دستگاه همزمان ويبره ميزنيم تا شروع به حركت كند تا ديواره سطح شيشه اي  سپس بع از تمام شدن حركت ورسيدن با انتها درجه را ثبت ميكنيم كه ميشود

µ=tan24/5=./45

وسايل مورد نياز :

دستگاهي با سطح شيشه اي –نخ-كفه-جعبه مكعبي –ايجاد كننده ويبره –وزنه هاي متفاوت –نقاله درجه سنج-ترازو -

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:10  توسط منصورحیدری  |